phone Mobile Health یا سلامت همراه، اصطلاحی است که برای برنامه های کاربردی که در زمینه طبابت و سلامت عمومی توسط دستگاه های ارتباطی همراه پشتیبانی می شوند، به کار می‏ رود.

هدف اصلی این کنگره ایجاد فضایی جهت تبادل ایده ها، مفاهیم، تکنیک ها، آزمایش ها و برنامه های کاربردی دستگاه های ارتباطی موبایل مانند تلفن های همراه، کامپیوترها و رایانه های شخصی جیبی در استفاده از خدمات و اطلاعات  بهداشت و سلامت می باشد. به عنوان زیر مجموعه ای از سلامت الکترونیک (eHealth)، سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز- 97  به طور عمده بر موضوعاتی از قبیل دریافت خدمات سلامت از طریق ارتباطات موبایل و فناوری های چند رسانه ای تمرکز دارد.

 • دستورالعمل ها و استانداردهای سلامت همراه
 • خدمات بیمار محور در سلامت همراه
 • ارتقاء سلامت و سلامت همراه
 • کارآفرینی، سرمایه گذاری و بازاریابی در سلامت همراه
 • مخاطرات و چالش های سلامت همراه
 • کاربرد فناوری های نوین در سلامت همراه
 • سیستم اطلاعات سلامت و سلامت همراه

webجهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنگره به آدرس mhealth.sums.ac.ir مراجعه نمایید.

-       Mobile Health یا سلامت همراه، اصطلاحی است که برای برنامه های کاربردی که در زمینه طبابت و سلامت عمومی توسط دستگاه های ارتباطی همراه پشتیبانی می شوند، به کار می‏ رود.هدف اصلی این کنگره ایجاد فضایی جهت تبادل ایده ها، مفاهیم، تکنیک ها، آزمایش ها و برنامه های کاربردی دستگاه های ارتباطی موبایل مانند تلفن های همراه، کامپیوترها و رایانه های شخصی جیبی در استفاده از خدمات و اطلاعات  بهداشت و سلامت می باشد. به عنوان زیر مجموعه ای از سلامت الکترونیک (eHealth)، سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز- 97  به طور عمده بر موضوعاتی از قبیل دریافت خدمات سلامت از طریق ارتباطات موبایل و فناوری های چند رسانه ای تمرکز دارد.

 • دستورالعمل ها و استانداردهای سلامت همراه
 • خدمات بیمار محور در سلامت همراه
 • ارتقاء سلامت و سلامت همراه
 • کارآفرینی، سرمایه گذاری و بازاریابی در سلامت همراه
 • مخاطرات و چالش های سلامت همراه
 • کاربرد فناوری های نوین در سلامت همراه
 • سیستم اطلاعات سلامت و سلامت همراه